Menu

Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 13 2310889205 aspete_thess@aspete.gr

Διαδικασία Εισαγωγής

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ υλοποιεί, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε5/175235/29.10.2014 και την αρ.6-(1.1).-5/2/2015 Απόφαση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».  Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση φοίτησης και φάκελο υποψηφιότητας για (35) τριάντα πέντε θέσεις. 


Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο (Διαδίκτυο ή Γραμματεία)

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

 • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)

 • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών

 • Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ανάλογου Ξενόφωνου Α.Ε.Ι.

 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]

 • Άλλα πτυχία Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. [εφόσον υπάρχουν]

 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν]

 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση ή ιδιωτικό τομέα

 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση

 • Άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα προσόντα.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ (Παράρτημα Θεσσαλονίκης) και θα αρχίσει τη λειτουργία του το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.
Προϋποθέσεις Εγγραφής
Κατηγορίες υποψηφίων - προϋποθέσεις συμμετοχής 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ (Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή πτυχιούχοι άλλων ομοταγών ανωτάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, της κείμενης νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.) ή η κατοχή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ανάλογου Ξενόφωνου ΑΕΙ. Διαδικασία επιλογής 
Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών της προκήρυξης, ελέγχει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και την πληρότητα των φακέλων κάθε υποψηφίου και συντάσσει πίνακες των υποψηφίων καταγράφοντας και την ειδικότητα σπουδών τους. Στη συνέχεια διαβιβάζει τους πίνακες και τους φακέλους των υποψηφίων στη Επιτροπή Επιλογής, η οποία έχει την ευθύνη και την εποπτεία των περαιτέρω ενεργειών και διαδικασιών της αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
Η Ε.Ε. ελέγχει τους πίνακες και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τα αξιολογεί και συντάσσει τους αξιολογικούς πίνακες με βάση τις μονάδες του πίνακα προσόντων που ακολουθεί.Ακολουθεί επιστημονική συζήτηση - συνέντευξη (Colloquium) που αξιολογείται με 20%, στην οποία προσέρχονται οι πρώτοι 35 του αξιολογικού πίνακα και όσοι ακολουθούν και έχουν συγκεντρώσει λιγότερα από 20 μόρια από τον τριακοστό πέμπτο (35).


Προσόντα

Αξιολογικές μονάδες
(μέγιστος βαθμός)

Βαθμός βασικού πτυχίου (μέχρι 10 για τα τμήματα τετραετούς φοίτησης και 11 για τα πενταετή ή εξαετή)

10+1

Βαθμός στην Αγγλική γλώσσα (Proficiency 8, Advanced 6, Lower 4)

8

Διδακτορικό Δίπλωμα

 12

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές (8) μη συναφές (4)

 8

Πανεπιστημιακό Πτυχίο πέραν του προαπαιτούμενου

 4

Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική) ή στη διοίκηση
α) 1 έως 2 χρόνια: (4) 
β) 3 έως 7 χρόνια: (6) 
γ) μεγαλύτερη από 7 χρόνια: (8)

 8

Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση (π.χ. περιφερειακός διευθυντής, διευθυντής σχολείου ή ΣΕΚ, σχολικός σύμβουλος, διοικητικός) ή στον ιδιωτικό τομέα ή επιχείρηση
α) 1 έως 2 χρόνια: (4) 
β) 3 έως 7 χρόνια: (6) 
γ) μεγαλύτερη από 7 χρόνια: (8)

 8

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές): 1 μονάδα ανά δημοσίευση (μέχρι 4)
και πτυχιακή: 1 μονάδα

 και πτυχιακή

5

Άλλο συγγραφικό έργο σχετικό με εκπαιδευτικά θέματα (π.χ. εγχειρίδια ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό ή καινοτομία)

 2

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (π.χ. ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ)

8

Πτυχία άλλων ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Lower) πέραν της Αγγλικής: 3 ανά γλώσσα και μέχρι δύο γλώσσες.

6

Επιστημονική συζήτηση - συνέντευξη (Colloquium)

20

Σύνολο

100
 

 

Δίδακτρα

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. 
Τα δίδακτρα ορίζονται στις 3.500 Ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε 3 δόσεις. Η πρώτη δόση (1.500 €) καταβάλλεται με την εγγραφή, η δεύτερη στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου (1.000 €) και η τρίτη (1.000 €) καταβάλλεται στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου. Τα δίδακτρα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών της ΑΣΠΑΙΤΕ και προσκομίζεται η σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Ο φοιτητής παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης. Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί. Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνονται δεκτοί πλέον του αριθμού επιτυχόντων που προβλέπεται από την υπουργική απόφαση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος σύμφωνα με το α.4 του Ν. 3685/2008, οι εξής κατηγορίες υποψηφίων:

 • ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και

 • ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.