Menu

Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 13 2310889205 aspete_thess@aspete.gr

 
 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»

 

 n1.jpg  n3.jpg   n2.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
2017-2018

Το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ υλοποιεί, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε5/175235/29.10.2014 και την αρ.6-(1.1).-5/2/2015 Απόφαση της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση φοίτησης και φάκελο υποψηφιότητας για (35) τριάντα πέντε θέσεις.

 

Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
·         Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο (Διαδίκτυο ή Γραμματεία)
·         Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
·         Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
·         Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
·         Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ανάλογου Ξενόφωνου Α.Ε.Ι.
·         Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]
·         Άλλα πτυχία Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. [εφόσον υπάρχουν]
·         Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν]
·         Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση ή ιδιωτικό τομέα
·         Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση
·         Άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα προσόντα.

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ στη Θεσσαλονίκη και θα αρχίσει τη λειτουργία του το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

 

Προϋποθέσεις Εγγραφής
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους των ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΕΙ) της ημεδαπής, σε πτυχιούχους άλλων ομοταγών Ανωτάτων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

 

Σκοπός του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποβλέπει στην παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στις Επιστήμες της Αγωγής, επιδιώκοντας την προσφορά και εδραίωση σύγχρονων επιστημονικών και επίκαιρων γνώσεων στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του σε διοικητικές καινοτομίες ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα στο εκπαιδευτικό μάνατζμεντ (σχολική ηγεσία, οργάνωση και διαχείριση, δημιουργία πρωτοποριακών διοικητικών εκπαιδευτικών μοντέλων), στην προαγωγή της έρευνας και στην παραγωγή νέων καινοτόμων γνώσεων και δεξιοτήτων.

 

Ειδικότερα επιδιώκει:
·         την εξασφάλιση Διευθυντικών Στελεχών Διοίκησης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
·         την προετοιμασία και κατάρτιση εκπαιδευτικών στελεχών ανωτέρου βαθμού και επιπέδου.

 

Διάρκεια Φοίτησης: 4 εξάμηνα (3+1)

 

Κόστος: Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και το κόστος του ανέρχεται στις 3.500 €.
           Χώρος και Τρόπος Υλοποίησης: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και τα μαθήματα θα διδάσκονται σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως και πιθανότατα στο τέλος της εβδομάδας.

 

Πιστωτικές Μονάδες: Για την απονομή του τίτλου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη διπλωματική εργασία.

 

Τίτλος Σπουδών: Με την ολοκλήρωση τους Προγράμματος στους/στις συμμετέχοντες/ουσες απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MasterofArts) στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

 

Η αίτηση θα υποβάλλεται από τη Δευτέρα 10/07/2017 μέχρι και την Παρασκευή 22/09/2017 ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@aspete.grμε κοινοποίηση στο e-mail aspete_thess@aspete.gr της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στη Θεσσαλονίκη. Ο φάκελος υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aspete_thess@aspete.grή έντυπα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη (Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη", T.K. 54639, Θεσσαλονίκη). Όταν η αποστολή γίνεται έντυπα, θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στο φάκελο «Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Όταν η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, στο θέμα του e-mailθα πρέπει να αναγράφεται «Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων ΠΜΣ Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και θα πρέπει να επισυνάπτονται: α) η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και β) τα απαραίτητα δικαιολογητικά σκαναρισμένα. Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών ξεπερνάει την μέγιστη χωρητικότητα συνημμένων, θα πρέπει να αποστέλλεται και 2ο συμπληρωματικό email ως συνέχεια του προηγούμενου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 6972 124367, 2310-864250 και 2310-889205.

 

Για περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: http://www.aspete.gr, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη http://thessaloniki.aspete.gr/index.php/en/, του Π.Μ.Σ. http://edumanagement.masters.aspete.gr/index.html και στα τηλέφωνα: 2310-864250, 2310-889205, FAX 2310 842767
E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                            "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π.Μ.Σ."
                

                                       ΑΙΤΗΣΗ

                                                         
                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
                                     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ